Trường Đại học Ngoại Thương

  Các form mẫu
Các form mẫu
Các biểu mẫu phục vụ học phần tốt nghiệp K53 đợt 2 PDF. In Email

- Để tải Form 1: Đăng ký GVHD viết KLTN, lĩnh vực viết KLTN (Tiếng Anh) thì click chuột tại đây + (Tiếng Việt) thì click chuột tại đây

- Để tải Form 2: Đăng ký tên đề tài KLTN (Tiếng Anh) thì click chuột tại đây + (Tiếng Việt) thì click chuột tại đây

 
Các biểu mẫu phục vụ học phần tốt nghiệp K53 PDF. In Email

- Để tải Form 1: Đăng ký GVHD viết KLTN, lĩnh vực viết KLTN (Tiếng Anh) thì click chuột tại đây + (Tiếng Việt) thì click chuột tại đây

- Để tải Form 2: Đăng ký tên đề tài KLTN (Tiếng Anh) thì click chuột tại đây + (Tiếng Việt) thì click chuột tại đây

 
Các biểu mẫu phục vụ học phần tốt nghiệp của K52, LT11 CS PDF. In Email

- Để tải Kế hoạch thực hiên KLTN của Khoa QTKD thì click chuột tại đây

- Để tải Kế hoạch thực hiện THTTTN của Khoa QTKD thì click chuột tại đây

- Để tải Form 1: Đăng ký GVHD viết KLTN, lĩnh vực viết KLTN (Tiếng Anh) thì click chuột tại đây + (Tiếng Việt) thì click chuột tại đây

- Để tải Form 2: Đăng ký tên đề tài KLTN (Tiếng Anh) thì click chuột tại đây + (Tiếng Việt) thì click chuột tại đây

- Để tải Quyết định 1660 thì click chuột tại đây và quy định mới về điểm viết khóa luận của Trường thì click chuột tại đây

 
Đăng ký lĩnh vực và đề tài viết KLTN PDF. In Email

Form 1 - đăng ký lĩnh vực viết khóa luận tốt nghiệp (tiếng anh) click chuột tại đây!

Form 1 - đăng ký lĩnh vực viết khóa luận tốt nghiệp (tiếng việt) click chuột tại đây!

Form 2 - đăng ký đề tài viết khóa luận tốt nghiệp (tiếng anh) click chuột tại đây!

Form 2 - đăng ký đề tài viết khóa luận tốt nghiệp (tiếng việt) click chuột tại đây!

 


  Các form mẫu