Trường Đại học Ngoại Thương

  NCKH Hội thảo Khoa học
1 HỘI THẢO KHOA HỌC "QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP 4.0” 205
2 HỘI THẢO KHOA HỌC "THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG MUA LẠI CỔ PHIẾU VÀ TIẾP CẬN CÁC NGUỒN VỐN QUỐC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM" CỦA KHOA QTKD 221
3 THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO “Quản trị du lịch và khách sạn trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” 668
4 Thư mời viết bài tham dự hội thảo: “Thực tiễn hoạt động mua lại cổ phiếu tại Việt Nam” 296
5 HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH LẦN THỨ 4 (VICIF 2017) 317
6 HỘI THẢO KHOA HỌC "CÁC VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP KHỞI SỰ" 320
7 Thư mời viết bài hội thảo " Các vấn đề quản trị trong doanh nghiệp khởi sự" 276
8 Hội thảo "Quản trị doanh nghiệp trong quá trình hội nhập TPP” 393
9 Hội thảo "CẠNH TRANH BẰNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG – KINH NGHIỆM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN" 1717
10 Hội thảo "Khung năng lực - Xu hướng ứng dụng trong bối cảnh hội nhập" 2910
11 Hội thảo " JAPAN - VIETNAM WORKSHOP IN BUSINESS AND MANAGEMENT" 4119
12 Hội thảo Khoa học Khoa Quản trị Kinh doanh: "Những vấn đề mới trong quản trị doanh nghiệp" 7508
13 Hội thảo "Doanh nghiệp xã hội vì người tự kỷ" 7525
14 Hội thảo Xây dựng Chiến lược Nguồn nhân lực từ Chiến lược Phát triển Doanh nghiệp 6539
15 Thư mời viết bài cho hội thảo "Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực từ chiến lược phát triển doanh nghiệp" 5817
16 Hội thảo " Asean Strategy for SMEs" thành công tốt đẹp 6941
17 THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO " QUẢN TRỊ CÔNG TY Ở VIỆT NAM - NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN" 4502
18 Hội thảo: “Kinh nghiệm phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân của Australia và bài học cho Việt Nam” 4557
19 Hội thảo khoa học “ Thực tiễn Quản trị Đại học tại Việt Nam” 3434
20 Hội thảo quốc tế (song ngữ Pháp-Việt) “Quan hệ đối tác EU-ASEAN” 8067
  NCKH Hội thảo Khoa học